Psühholoogi vaade suhetele — mis on rahuldava ja hea suhte aluseks?

Mis on rahuldava ja hea suhte aluseks? (Foto: Canva)

Kompromissid ja kommunikatsioon on märksõnad, mis viivad psühholoogi vaates tulemusteni. Tihtipeale unustame omavahel igapäevase suhtluse ja see viib olukorrani, kus mõlemal osapoolel on ootused.

Kindla, rahuldava ja hea suhte aluseks on hea suhe iseendaga (Foto: Canva)

Peamised mured, millega suhetealaselt psühholoogi poole pöördutakse, on tihti kergesti lahendatavad. Lahendus seisneb peaasjalikult mõtete ratsionaliseerimises ja küsimustes, kui palju me muremõtteid tegelikult usume. Psühholoogi poole pöördumine on enamasti silmiavardav nii kliendile endale kui ka toetavaks alustalaks suhtele.

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

Sexual Violence — Overcoming Sexual Sin

Meaning of Arc-finance

The Biggest Blocks to Getting the Love You Want

Can Rare Pepe Memes be Considered Art?