Osa 2: Gottmani 7 põhimõtet, kuidas suhe toimima panna

Mida siis ikkagi on harmoonilise ja kauakestva suhte jaoks vaja? (Foto: Unsplash)
Kas Sinu suhtes toimib koostöö ja võimu jagamine? (Foto: Unsplash)

Gottman paneb paaridele südamele, et alati ei peagi probleeme lahendama, et tupikseisust pääseda. Kumbki ei pea alla andma või kaotajaseisus olema. Paari eesmärk võiks olla olukorra teadvustamine ja olukorra üle arutlemine üksteisele haiget tegemata.

Oluline ei ole mitte mõelda samu mõtteid, vaid et üksteise unistusi austatakse, isegi kui need ei pruugi alati mõlema partneri jaoks samad olla.

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2400! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store