Millist suhtevormi eelistavad vallalised eestlased?

Joonis 1. Millist suhtevormi eelistavad MeetnFly kasutajad?
Joonis 2. MeetnFly kasutajate suhtevormi eelistuste soolised erinevused.
Joonis 3. Statistikaameti 2021. aasta Eesti sotsiaaluuringu tulemused

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2400! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store