MeetnFly uuringu tulemused: kas eestlased suhtlevad oma eksidega ja mis on selle suhtluse põhjuseks?

Annela Mets, MeetnFly Founder
3 min readJan 20, 2023

Kas Sa suhtled enda ekskallimaga või oled suhtes kellegagi, kes suhtleb, või vastupidi — väldib enda endist kaaslast nagu tuld?

Seda teemat on vähe uuritud ja mõnes teadusartiklis väidetakse, et ca 10% inimestest suhtleb enda eksidega, kuid üldiselt neid välditakse. Samas on ka uuringuid, mis näitavad, et üle 50% inimestest jääb oma eksiga ikkagi edasi suhtlema. Kuid milline on olukord eestlaste seas?

Pooled MeetnFly küsitlusele vastanutest ei suhtle enda eksidega. (Foto: Unsplash)

Jõulude paiku korraldasime tutvumisäpi MeetnFly uudiskirjaga liitunute seas anonüümse küsitluse ja jagame põnevaid tulemusi hea meelega ka Sinuga.

Küsitlusele vastas 164 inimest, kelle vanus jäi vahemikku 23–73 aastat. Vastanute keskmine vanus oli 45 aastat. Vastajatest 74 ehk 45% olid mehed ja 90 ehk 55% naised.

Selgus, et kui sugu arvesse ei võetud, suhtlevad täpselt pooled ehk 82 inimest endiselt oma ekskallimaga. Sugudevahelises võrdluses ilmnes aga, et naised on meestest veidi altimad oma eksidega suhtlema (vt joonis 1).

Joonis 1. Ekskaasaga suhtlemise/mittesuhtlemise sugudevaheline võrdlus

Kui rääkida põhjustest, miks oma endise kallimaga pärast lahkuminekut ikkagi edasi suheldakse, saame meile laekunud vastuste põhjal eristada nelja peamist põhjust.

1. Lapsed/pere

Selle kategooria moodustasid inimesed, kes suhtlesid endise kallimaga ühis(t)e lapse/laste pärast või üldiste peret puudutavate teemade, näiteks vanemate pärast.

2. Sõbrad

Selles kategoorias rõhutati üldiselt, et eksi peetakse endiselt heaks ja meeldivaks inimeseks, kes vajadusel abistab ja kellega on tore suhelda. Näiteks ühel vastajal aitas ekskallim autot ostmas käia.

3. Töö/kinnisvara

Sellesse kategooriasse kuulujad hoidsid eksiga kontakti seepärast, et nad töötasid temaga koos, olid samas MTÜ-s tegevad või jagasid kinnisvara, kus mõnel juhul üks osapooltest ka endiselt sees elas.

4. Muu

Sellesse kategooriasse jäid põhjused, mis ühtegi eelnevasse ei sobinud. Näiteks toodi eksiga suhtluse põhjuseks välja ühise koera hoidmist, koos trenni tegemist, viisakust, ühiseid tuttavaid või ühe poole püüdlusi oma vigu parandada. Üks naisterahvas avaldas ka, kuidas arvamus eksiga suhtlemise kohta muutuda võib:

Olen olnud alati arvamusel, et lahkuminek võib olla ka sõbralik kokkulepe. Paraku pean oma sõnu sööma ja kui ei ole ühiseid lapsi, siis ei peaks ka peale lahkuminekut enam suhtlema, sest nii on palju lihtsam eluga edasi minna.

Enim levinud põhjus, miks oma eksiga endiselt kontakti hoiti, oli ühised lapsed/pere. Sellel põhjusel suhtlesid oma eksiga peaaegu 60% vastanutest. Teiseks oluliseks suhtluse põhjuseks olid head sõprussuhted oma eksiga, kuid seda toodi põhjenduseks juba kaks korda vähem kui ühiseid lapsi ja pere. Kõige vähem oli neid, kes hoidsid eksiga kontakti ühise kinnisvara/töö tõttu (vt joonis 2).

Joonis 2. Ekskaasaga suhtlemise põhjuste protsendiline jaoutus kõigi vastajate hulgas

Selgus, et võrreldes meestega suhtlevad naised oma eksiga rohkem laste pärast, kuigi erinevus ei olnud niivõrd suur (vt joonis 3). Samuti eelistasid naised rohkem suhelda oma eksiga muudel põhjustel. Samas ilmnes, et mehed kipuvad naistest enam oma ekskallimaga kontakti hoidma endiselt heade sõprussuhete ja ühise kinnisvara/töö tõttu. Kusjuures, töö/kinnisvaraga seotud põhjuste puhul ilmnes kogu uuringu suurim sugudevaheline erinevus.

Joonis 3. Ekskaasaga suhtlemise põhjuste sugudevaheline võrdlus

Kokkuvõtvalt on MeetnFly äpi kasutajate seas võrdselt neid, kes eksiga suhtlevad, ja neid, kes on suhtluse katkestanud. Sealjuures jätkavad naised endise kaaslasega suhtlemist veidi jõudsamalt kui mehed. Peamiselt suheldakse ühiste laste/pere tõttu (iseloomustab veidi paremini naisi) või jätkuvalt heade sõprussuhete tõttu (iseloomustab veidi paremini mehi).

Kui tunned, et oled enda eksist üle saanud ja soovid elus edasi liikuda, siis MeetnFly on uus Eesti tutvumisäpp, mis viib turvaliselt kokku inimesed, kes soovivad enda ellu suhet.

Kui soovid MeetnFly põnevaid suhete- ja tutvumisalaseid artikleid endale mugavalt 2x kuus e-mailile, siis liitu uudiskirjaga siin.

--

--

Annela Mets, MeetnFly Founder

With over 4400 users already on MeetnFly, we bring together wonderful people who are seeking relationships. 💑 👉 MeetnFly.com