Kuidas saada aru, kas tutvumisäpis kohatud inimene on sinu jaoks õige?

Uues Eesti tutvmisportaalis ja -äpis MeetnFly , saad saata uuele tutvusele tervitusteate!
Ainus võimalus saamaks teada, kas inimesega sobitakse, on temaga silmast silma kohtuda. Mis oleks mõnusam esimeseks kohtinguks kui rannas jalutus või -piknik. (Foto: Pexels)

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com