Kas seksikas foto tutvumisportaalis tuleb kasuks?

Kas valida seksikas foto või mitte? (Foto: Unsplash)
Naeratavaid mehi hindavad naised palju atraktiivsemaks. (Foto: Unsplash)

Loomulikult on iga inimese valik, millist fotot endast tutvumisäpis kasutada, kuid selge on see, et mitteseksikate fotodega profiiliomanikke peetakse suurema tõenäosusega püsisuhet otsivaks kui seksualiseeritud profiili omanikke. Samuti on naeratavad mehed naiste meelest atraktiivsemad ja paistavad enesekindlamad kui mittenaeratavad mehed.

Millist profiilipilti Sina kasutad?

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2400! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store