Kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks?

Kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks? ( Fotod: Unsplash)
Valikute hulga kasvades muutub otsuse langetamine tutvumisportaalis üha keerulisemaks. ( Fotod: Unsplash)

Kõige lihtsamaks peeti otsuse langetamist 3 potentsiaalse tutvuse vahel otsuse tegemist. Kõige keerulisem oli valikut teha või valiku raskusele hinnangut anda 15 potentsiaalse tutvuse vahel valides.

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2600! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com