Kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks?

Kas näiliselt lõputu valik on partneri leidmisel õnnistuse asemel hoopis takistuseks? ( Fotod: Unsplash)
Valikute hulga kasvades muutub otsuse langetamine tutvumisportaalis üha keerulisemaks. ( Fotod: Unsplash)

Kõige lihtsamaks peeti otsuse langetamist 3 potentsiaalse tutvuse vahel otsuse tegemist. Kõige keerulisem oli valikut teha või valiku raskusele hinnangut anda 15 potentsiaalse tutvuse vahel valides.

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2400! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store