35-aastase Kairi tutvumislugu MeetnFlys: pead võtma riske ja enda mugavustsoonist välja tulema!

MeetnFly asutaja Annela Mets (fotol) ootab Sinu MeetnFly tutvumislugu: annela@meetnfly.com (Foto autor: Kertu Vald).
Kairi esimene kohting oma elukaaslasega oli rabas. (Foto: Annela Mets erakogu)

Kui ka Sina soovid minuga enda tutvumislugu MeetnFlys jagada, võid oma tutvumisloo anonüümselt teele panna.

Annela
MeetnFly asutaja

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2800! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com