Miks inimesele on kasulik paarisuhe?

Miks meile paarisuhe? Näiteks abielus meestel on vähem depressiooni sümptomeid. (Foto: Shutterstock)
Hilistes neljakümnendates ja viiekümnendates aastates on kooselavad inimesed palju rohkem rahul eluga kui vallalised. (Foto: Shutterstock)

Miks inimesele on kasulik olla paarisuhtes?
1. Meie eluiga võib pikeneda
2.
Parem vaimne tervis
3.
Parem füüsiline tervis
4. V
äiksem alkoholi tarbimine
5.
Suurem eluga rahulolu

--

--

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2400! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store