Miks inimesele on kasulik paarisuhe?

Miks meile paarisuhe? Näiteks abielus meestel on vähem depressiooni sümptomeid. (Foto: Shutterstock)
Hilistes neljakümnendates ja viiekümnendates aastates on kooselavad inimesed palju rohkem rahul eluga kui vallalised. (Foto: Shutterstock)

Miks inimesele on kasulik olla paarisuhtes?
1. Meie eluiga võib pikeneda
2.
Parem vaimne tervis
3.
Parem füüsiline tervis
4. V
äiksem alkoholi tarbimine
5.
Suurem eluga rahulolu

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MeetnFly

MeetnFly

MeetnFlyga liitunuid on juba üle 2000! Viime kokku toredad inimesed Eestis💑 𝐋𝐢𝐢𝐭𝐮 𝐓𝐀𝐒𝐔𝐓𝐀 👉 MeetnFly.com

More from Medium

Los Angeles, City of Death

Gods amongst us…

Married At First Sight Houston: Season 13 — The Real Unmatchables

Emily Brontë, “Wuthering Heights”